English |  Magyar  

Pályázati felhívás
 Admin  2013.11.27
Magyar Nemzeti Levéltár


a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára

Igazgatóhelyettes

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Fazekas utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tevékenységét a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően, a megyei levéltár igazgató utasításai szerint – az intézmény SZMSZ-e IV. fejezetének 1.7.2. pontjában meghatározott feladat és hatáskörben – önállóan végzi. Gondoskodik a vonatkozó jogszabályok betartásáról és betartatásáról, részt vesz a szakmai fejlesztésre vonatkozó koncepciók, programok előkészítésében. Felügyeli a Magyar Nemzeti Levéltár szabályzatainak betartását. Részt vesz a levéltár működésével kapcsolatos adatszolgáltatások, jelentések, beszámolók, tervek, felmérések előkészítésében, egyes rábízott esetekben maga irányítja és készíti el azokat. A levéltár igazgatóval együttműködve szervezi és ellenőrzi a levéltár munkatársainak tervmunkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Egyetem, szakirányú végzettség,

§ A (tag)intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat

§ Szakirányú tudományos tevékenység.

§ Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§ Kiemelkedő közművelődési, tudományszervezési tevékenység.

§ Megyei Levéltárban szerzett legalább 10 éves vezetői tapasztalat.

§ Megyei Levéltárban szerzett 10 évet meghaladó szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ Az iskolai végzettséget és egyéb képesítéseket igazoló okiratok/bizonyítványok másolata vagy az okiratok bemutatása eredetiben a pályázat benyújtásakor

§ Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

§ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

§ Részletes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációs jegyzék.

§ A tagintézmény fejlesztésére, működtetésére vonatkozó szakmai koncepció (max. 5 oldal terjedelemben).

§ A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Elektronikus úton Somorjai Lehel részére a - e-mail - E-mail címen keresztül

vagy

§ Személyesen: Somorjai Lehel , Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc , Fazekas utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ - link - - 2013. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  Nyomtatóbarát változat   Hír létrehozása pdf formátumban  

A honlapon található valamennyi tartalomhoz kapcsolódó szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok az MNL B.-A.-Z. Megyei Levéltára tulajdonát képezik. Tilos a honlapon hozzáférhető tartalom más műben történő felhasználása, valamint bármely, nyilvános vagy kereskedelmi közreadása.